Cevi za sisteme kućne i ulične kanalaizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Cevi izdržavaju temperature do + 60°C. Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona.

Osnovne karakteristike, tehnički podaci i primenljivost

• veoma lak materijal
• jednostavan i lak način kako transporta tako I rukovanja
• brzo i jeftino montiranje
•spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti
• otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima
• dobar su elektrčni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj
• vek trajanja duži od 50 godina
• praktično bez troškova održavanja cevovoda
• spojevi sa mufovima I zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
• EN1401
• DIN19531

Područje primene i statičke preporuke

Primena serije cevi zavisi od mesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, od opterećenja, od različitih uslova i sl.
• Cevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, što znači gde su zemljište, rov, metode zatrpavanja
i sabijanja zemljišta normalni. Cevi serije S-25 polažu se na terenima gde je izričito sipak materijal.
Deformacija poprečnog preseka kontroli{e se posle jednog do tri meseca od polaganja cevovoda .
• Kod serije S-20 i S-16 deformacija ne sme biti veća od 5% spoljašnjeg prečnika cevi, a veličina maksimalne
deformacije posle 2 godine nesme biti veća od 10% prećnika.
• Kod serije cevi S-25, posle jednog do tri meseca od polaganja cevovoda, maksimalna deformacija ne prelazi
5% a deformacija posle 2 godine sme biti do 8%.

Proizvodnja

Polaganje kanalizacionih cevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog statičkog dokaza po sledećim uslovima:
• Ispod saobraćajnih površina predviđenih za saobraćajni teret do 30 tona, minimalni pokrivni sloj treba da
iznosi 1,5m.
• Ispod nesaobraćajnih površina ili površina koje su samo povremeno izložene saobraćaju lakših vozila,
minimalni pokrivni sloj treba da iznosi 0,8m.
• Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cevi mora da iznese najmanje 150mm.
Ukoliko se ne mogu izbe}i opterećenja usled ugradnih konstrukcionih delova, treba ugraditi zaštitne cevi.
• Pri polaganju u kanale minimalne širine, pokrivni sloj nesme da prelazi 6m , dok pri polaganju ispod nasipa i
u veoma široke kanale taj sloj ne treba da prelazi 4m .
• Zemljište za nasipanje treba da ima približno sledeće karakteristike: g<20,5KN/m3 r<22,5O
• Polaganje u području podzemnih voda dozvoljeno je samo pod uslovom da se spreči odnošenje nasipnog
materijala . Odnošenje se sprečava polaganjem u filterski sloj od šljunka ili u beton.
• Ukoliko se odstupa od ovih normi potrebno je vršiti proračun nosivosti cevi pri čemu treba obezbediti
standardne uslove nasipanja i sabijanja (DIN 4033) {to znači da u zoni cevovoda od dna kanala do najmanje
30cm iznad temena cevi treba postići sledeće vrednosti sabijanja:
• 97% gustine nekopanog zemljišta za neveziva tla.
• 95% gustine nekopanog zemljišta za veziva tla. Sve vrednosti sabijanja treba
dokazati u toku radova.

• Nasipanje u zoni cevovoda (od dna kanala do najmanje 30 cm iznad temena cevi) vrši se bezkamenitim materijalom koji se ujedno, može i sabijati. Materijal za nasipanje, koji je u direktnom dodiru sa cevi, može se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba prethodno očistiti od krupnog materijala. Sabijanje oko cevi vrši se ručnim ili hidrauličkim alatom. Materijal se svaki put nasipa samo do temena cevi i sabijanje se vrši samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cev. Materijal se sabija sve dok se ne ostvari dobro podgrađivanje kanalizacionog voda sa strane. Nasipanje iznad temena cevi vrši se u slojevima, tako da viši slojevi sabijaju niže.